Basisschool Bernadette in Loo

school van ons samen

Missie

De Bernadetteschool is een katholieke school in het midden van het kleine dorp Loo. We zijn een kleine school, waar de leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar allemaal kennen. Dit zorgt voor verbondenheid en veiligheid. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en dat er onderling respect en vertrouwen is.

Er heerst een prettige, open sfeer.

De onderlinge verbondenheid tussen de school en ouders vinden wij belangrijk. We willen daarom ook graag de communicatie met ouders laagdrempelig houden, zodat we samen met de ouders de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk kunnen laten verlopen.

Visie

Onze kernwaarden zijn: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. De school vormt de kern van het dorp, dit zorgt voor veel betrokkenheid en verbondenheid.

Voor ons is een goede communicatie met alle betrokkenen van groot belang. Ouders zien wij als belangrijke partners in ons onderwijs. Wij hebben hetzelfde doel; zorgen voor goed onderwijs voor alle kinderen!

Van iedere leerling hebben we hoge verwachtingen, maar dat hebben we ook zeker van ons eigen onderwijs. We willen de leerlingen goed onderwijs aanbieden. Daarbij gebruiken wij het Opbrengstgericht werken en Handelingsgericht werken. We richten ons daarbij op de kernvakken; (begrijpend) lezen, rekenen, taal en spelling. Door middel van directe instructie en een gedegen organisatie willen we dit bewerkstelligen.

Niet bij elke leerling verloopt de sociale en/of cognitieve ontwikkeling hetzelfde. Door middel van groepsplannen zorgen we dat we inspelen op de niveauverschillen binnen de groep. Om deze reden maken we op school ook gebruik van computers, zodat leerlingen in hun eigen tempo door die leerstof kunnen gaan.

Omdat we de intentie hebben de leerlingen als volwaardige wereldburgers op te voeden, vinden we het belangrijk dat de leerlingen naast de kernvakken ook opgroeien met een besef van de wereld, de natuur en de geschiedenis. Dit komt aan bod bij het vak wereldoriƫntatie. Tevens besteden we aandacht aan creatieve, culturele aspecten en techniek. Om dit verder uit te diepen zijn er ook leermomenten buiten de school; in de wereld om ons heen.